Markanın Koruma Süresi

Markanın Koruma Süresi

Tescilli markanın koruma zamanı başvuru yapıldığı andan başlayarak on yıl süreyle geçerlidir. Bu süre onar yıllık periyotlar halinde sınırsız bir şekilde yenilenebilmektedir.

Koruma süresi biten marka, sahibinin veya onun yetki verdiği kişi tarafından isteğe bağlı olarak yenilebilmektedir. Yenileme talebinin gerçekleştirilmesi koruma zamanının sona erdiği ayın son gününden altı ay önce gerçekleştirilir. Bu sürenin geçmesi halinde, yenileme isteği, ek ücret ödenmesi şartıyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre içinde de gerçekleştirilebilir.

Yenileme süresi mevcut tescilin sona erdiği gün yürürlüğe girer. Yenileme sicile kayıt edilir ve yayınlanır. Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre dâhilinde yenilenme işlemi yapılmayan markalar hükümsüzlük arz eder.

Hakkın Sona Ermesi

Tescilli bir marka üzerindeki tescilden doğan haklar;

  • Markanın 10 yıllık koruma süresi sonunda yenilenmemesi,
  • Marka sahibinin hakkından vazgeçmesi,
  • Markanın mahkemece hükümsüz kılınması,

hallerinde sona bulmaktadır.

Markanın Kullanılması Zorunluluğu

Markaların Korunması Hakkındaki 556 Sayılı KHK, tescillenmiş bir markanın 5 yıl boyunca kesintisiz bir şekilde kullanılmasını önermekte olup aksinin oluşması durumunda iptal gerekçesi olarak kabul edilmektedir.

Dolayısıyla, başvurularda sadece üretimi ya da sunumu düşünülen mal ve hizmetlerin belirtilmesi önemli bir süreçtir.

Markaların, kullanılması düşünülmeyen mal yâda hizmetler için tescili hem fazla maliyete neden olacak hem de markanın iptal edilme riskini ortaya çıkartacaktır.

Hükümsüzlük

  • Tescil tarihinin ardından 5 yıl boyunca kullanılmayan,
  • Kullanım sonucu jenerik bir isim haline dönüşen,
  • Kullanım esnasında yanıltıcı bir niteliğe bürünen
  • Tescile engel bir durum olmasına rağmen tescil işlemleri yapılmış olan,

markalar mahkeme kararı ile hükümsüz kılınabilir.